APC – UK – Master Brand Mark – CMYK colour [white text]